Có 1 kết quả:

qù Tái rén yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

those who left China for Taiwan before the founding of PRC in 1949