Có 1 kết quả:

qù chú

1/1

qù chú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to remove
(2) to dislodge