Có 1 kết quả:

xiàn lìng

1/1

xiàn lìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

county magistrate (during Tang to Qing times)