Có 1 kết quả:

xiàn zhì

1/1

xiàn zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) general history of a county
(2) county annals