Có 1 kết quả:

xiàn zhèng fǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) county administration
(2) county regional government