Có 1 kết quả:

xiàn jiè

1/1

xiàn jiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) county border
(2) county line