Có 1 kết quả:

xiàn jí shì

1/1

xiàn jí shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

county-level city