Có 1 kết quả:

cān jiā

1/1

cān jiā

giản thể

Từ điển phổ thông

tham gia, tham dự

Từ điển Trung-Anh

(1) to participate
(2) to take part
(3) to join