Có 1 kết quả:

shēn róng

1/1

shēn róng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ginseng and young deer antler (used in TCM)