Có 1 kết quả:

cān guān

1/1

cān guān

giản thể

Từ điển phổ thông

tham quan

Từ điển Trung-Anh

(1) to look around
(2) to tour
(3) to visit