Có 1 kết quả:

cān móu

1/1

cān móu

giản thể

Từ điển phổ thông

tham mưu

Từ điển Trung-Anh

(1) staff officer
(2) to give advice