Có 1 kết quả:

cān bàn

1/1

cān bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) half
(2) half and half
(3) both ... and ...
(4) just as much ... as ...
(5) equally

Một số bài thơ có sử dụng