Có 1 kết quả:

Cān sūn

1/1

Cān sūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Samson (name)
(2) biblical hero around 1100 BC