Có 1 kết quả:

cēn cī cuò luò

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) uneven and jumbled (idiom); irregular and disorderly
(2) in a tangled mess