Có 1 kết quả:

cān bài

1/1

cān bài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to formally call on
(2) to worship (a God)
(3) to pay homage to sb