Có 1 kết quả:

cān zhèng

1/1

cān zhèng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be involved in politics
(2) participation in politics

Một số bài thơ có sử dụng