Có 1 kết quả:

cān zhèng quán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) suffrage
(2) voting rights