Có 1 kết quả:

shēn shǔ

1/1

shēn shǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Dioscorea alata (Kinampay or aromatic purple yam, a sweet root crop)