Có 1 kết quả:

cān móu zǒng zhǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

army Chief of Staff