Có 1 kết quả:

cān sài

1/1

cān sài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to compete
(2) to take part in a competition