Có 1 kết quả:

cān tòu

1/1

cān tòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fully grasp
(2) to penetrate

Một số bài thơ có sử dụng