Có 1 kết quả:

cān yuàn

1/1

cān yuàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) abbr. for 參議院|参议院[can1 yi4 yuan4], senate
(2) upper chamber (of legislative assembly)