Có 1 kết quả:

shēn jī tāng

1/1

shēn jī tāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

samgyetang, popular Korean chicken soup with ginseng, spices etc