Có 1 kết quả:

yòu jí

1/1

yòu jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) P.S.
(2) postscript