Có 1 kết quả:

yòu hóng yòu zhǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be red and swollen (idiom)