Có 1 kết quả:

yòu hóng yòu zhǒng ㄧㄡˋ ㄏㄨㄥˊ ㄧㄡˋ ㄓㄨㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be red and swollen (idiom)