Có 1 kết quả:

yòu yào mǎr pǎo , yòu yào mǎr bù chī cǎo ㄧㄡˋ ㄧㄠˋ ㄆㄠˇ ㄧㄡˋ ㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄔ ㄘㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. you can't expect the horse to run fast but not let it graze (idiom)
(2) fig. you can't have your cake and eat it, too