Có 1 kết quả:

chā jià

1/1

chā jià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trestle
(2) X-shaped frame