Có 1 kết quả:

jí shí

1/1

jí shí

giản thể

Từ điển phổ thông

đúng lúc, kịp thời

Từ điển Trung-Anh

(1) in time
(2) promptly
(3) without delay
(4) timely