Có 1 kết quả:

jí shí xìng ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄒㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) timeliness
(2) promptness