Có 1 kết quả:

jí shí xìng

1/1

jí shí xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) timeliness
(2) promptness