Có 1 kết quả:

jí gé xiàn

1/1

jí gé xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

passing line or score (in an examination)