Có 1 kết quả:

jí gé xiàn ㄐㄧˊ ㄍㄜˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

passing line or score (in an examination)