Có 1 kết quả:

jí wù

1/1

jí wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

transitive (grammar)