Có 1 kết quả:

jí wù ㄐㄧˊ ㄨˋ

1/1

jí wù ㄐㄧˊ ㄨˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

transitive (grammar)