Có 1 kết quả:

jí wù dòng cí

1/1

Từ điển Trung-Anh

transitive verb