Có 1 kết quả:

jí jī

1/1

jí jī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to reach marriageable age (a girl's fifteenth birthday)