Có 1 kết quả:

jí jī

1/1

jí jī

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con gái đến 15 tuổi cài trâm