Có 1 kết quả:

yǒu rén

1/1

yǒu rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

friend

Một số bài thơ có sử dụng