Có 1 kết quả:

yǒu jūn ㄧㄡˇ ㄐㄩㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) friendly forces
(2) allies