Có 2 kết quả:

Yǒu hǎoyǒu hǎo

1/2

Yǒu hǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Youhao district of Yichun city 伊春市[Yi1 chun1 shi4], Heilongjiang

yǒu hǎo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thân thiện, thân mật

Từ điển Trung-Anh

(1) friendly
(2) amicable
(3) close friend