Có 1 kết quả:

yǒu jìn

1/1

yǒu jìn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (Internet slang) end of friendship
(2) friendship over!