Có 1 kết quả:

yǒu tì

1/1

yǒu tì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

brotherly bond