Có 1 kết quả:

yǒu ài

1/1

yǒu ài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) friendly affection
(2) fraternal love