Có 1 kết quả:

Yǒu yì dì jiǔ tiān cháng ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄉㄧˋ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ ㄔㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Auld Lang Syne, Scottish song with lyrics by Robert Burns 羅伯特·伯恩斯|罗伯特·伯恩斯[Luo2 bo2 te4 · Bo2 en1 si1], sung to mark the start of a new year or as a farewell
(2) also rendered 友誼萬歲|友谊万岁[You3 yi4 wan4 sui4] or 友誼天長地久|友谊天长地久[You3 yi4 tian1 chang2 di4 jiu3]