Có 1 kết quả:

yǒu yì sài

1/1

yǒu yì sài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) friendly match
(2) friendly competition