Có 1 kết quả:

yǒu jūn

1/1

yǒu jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) friendly forces
(2) allies