Có 1 kết quả:

yǒu bāng

1/1

yǒu bāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) friendly state
(2) ally

Một số bài thơ có sử dụng