Có 1 kết quả:

Yǒu bāng bǎo xiǎn gōng sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

American International Group (AIG), insurance company