Có 1 kết quả:

shuāng rén

1/1

shuāng rén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) two-person
(2) double
(3) pair
(4) tandem