Có 1 kết quả:

shuāng rén bāo jiā

1/1

Từ điển Trung-Anh

double team (sports)