Có 1 kết quả:

shuāng rén chuáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

double bed